Voorwaarden

Algemene (leverings)voorwaarden Bolski BV

Artikel 1 KOOP 1.1

Alle aanbiedingen op deze Internet site zijn geheel vrijblijvend. Een overeenkomst van koop en verkoop komt niet eerder tot stand dan het tijdstip waarop Bolski reageert op de gedane bestelling en partijen overeenstemming hebben bereikt over de te leveren goederen en de te betalen koopprijs. Prijzen in de shop zijn onder voorbehoud van typefouten, tussentijdse prijswijzigingen etc.

Artikel 2 BETALING

2.1 De koper dient aan zijn betalingsverplichting te voldoen door gebruik te maken van één van de in dit artikel gegeven betalingswijze; . 1) Vooraf het verschuldigde bedrag overmaken op de bankrekening van Bolski (zie de contactpagina) te Beverwijk ovv bestelling. 2) Via de internetkassa van de website

Artikel 3 LEVERING

3.1 Alle leveringen geschieden onder eigendomsvoorbehoud; de eigendom van de geleverde goederen gaat niet over op de koper dan nadat de koopprijs is betaald.

3.2 Opgaven van levertijden op deze Internet site zijn bij benadering, bij de koop kan hiervan worden afgeweken indien hierover overeenstemming wordt bereikt.

Artikel 4 GARANTIE

4.1 Producten die door Bolski geleverd zijn en die zijn voorzien van een fabrieksmatig aangebracht serienummer worden door Bolski voor een periode van 12 maanden, te rekenen vanaf de datum van aankoop, gegarandeerd. Deze garantie geeft recht op kosteloze reparatie indien binnen de garantie termijn door Bolski een fabricage of materiaalfout wordt geconstateerd.

4.2 Door reparatie en/of vervanging van producten gaat de garantietermijn niet opnieuw lopen.

4.3 Op de reparaties zelf wordt een garantie gegeven voor een periode van 30 dagen te rekenen vanaf de retourzending van Bolski.

4.4 Wanneer er sprake is van ondeskundig gebruik, verkeerd aansluiten, inwerking van vocht of andere oorzaken die buiten de invloedsfeer van Bolski liggen komt de garantie te vervallen.

4.5 De garantie strekt zich nimmer uit tot vergoeding van kosten of schade ontstaat doordat een ander dan Bolski wijzigingen of reparaties aan de producten verricht, dan wel indien de producten voor andere doeleinden zijn aangewend dan waarvoor deze zijn bestemd, dan wel op onzorgvuldige of onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden.

Artikel 5 TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

5.1 Ten aanzien van juridische geschillen is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd.

5.2 Op alle overeenkomsten en geschillen tussen partijen is Nederlands recht toepasselijk.

Artikel 6 PRIVACY VERKLARING

6.1 Bolski zal bij het registreren, gebruiken en bewerken van uw persoonlijke gegevens alle wettelijke voorschriften in acht nemen.

Artikel 7 AFBEELDINGEN

7.1 Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen in prijscouranten en folders, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn. Bolski doet wel haar best om accurate gegevens te vermelden op de site maar is hierin ook afhankelijk van haar leveranciers. Afbeeldingen zijn vaak ook als universeel voorbeeld en dan alleen bedoeld ter indicatie.

Artikel 8 RETOURNEREN

8.1 Nadat de klant het door hem/haar bestelde product uit de voorraad van Bolski heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen zeven (7) werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Bolski te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven. Dit geldt niet voor speciaal bestelde artikelen.

8.2 Bovenstaande is niet van toepassing wanneer het een artikel betreft dat bij Bolski niet op voorraad was, en voor de koper speciaal besteld of ingekocht wordt bij een andere leverancier.

8.3 Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 8.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk (via e-mail of brief) aan Bolski te melden. De klant dient het product - na overleg met Bolski - te sturen naar een door Bolski vastgesteld retouradres. De klant dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden (zowel naar de klant alsmede de retourzending) te dragen.

8.4 Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met Bolski ingevolge artikel 8.1 en 8.2 van deze Koopvoorwaarden heeft herroepen, zal Bolski deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat Bolski het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen.

8.5 Bolski behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van Bolski of de leverancier van het product) is beschadigd.

8.6 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Bolski schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal Bolski de klant hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. Bolski heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.